תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אותו מפעילה וויסקול לימודים מקוונים בע״מ (להלן: "החברה") הנמצא בכתובת נח מוזס 1, ראשון לציון (להלן: "האתר").

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר מוחזק כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו, וכן הסכים להם.

ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'.

ידוע לכל משתמש, כי החברה תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את התלמידים בגין כך. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר.

מהות השירות

 • האתר הוא אתר לימודי, המיועד לתלמידים מחטיבות הביניים והלומדים לבגרויות (להלן: "תלמידים" או "תלמיד" לפי העניין). האתר מציע לתלמידים לצפות בסרטונים אשר בהם מערכי שיעור קצרים בהתאם לתכנית הלימוד כמפורט להלן. כמו כן, האתר מציע לתלמידים להשתתף בשיעורים קבוצתיים עם מורים באתר, בהם מועבר שיעור ליותר מתלמיד אחד. כמו כן, האתר מאפשר לתלמידים אשר בחרו בכך, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.
 • שירותים אלו של האתר לתלמידים, יינתנו בתשלום, על פי הפירוט שיפורט להלן בתנאי השימוש.

סרטונים-מערכי שיעור

 • סרטונים קצרים (בין 8 ל-20 דקות) ובהם מורים מנוסים בהכנה לבחינות הבגרות, לחטיבות הביניים אשר מלמדים את נושאי הליבה של המקצועות השונים, על-פי תכניות הלימוד הרלוונטיות לכל מקצוע. הצילום נעשה באולפן . חלק ממצגות השיעורים שמוצגים בסרטון ניתנות להורדה לאחר הצפייה בסרטון אולם האתר אינו מתחייב להעלות את כל המצגות וייתכן שלא כל המצגות תהינה זמינות להורדה.
 • על מנת לצפות בסרטונים הללו, יידרש התלמיד לרכוש מנוי, כאמור להלן.

שיעורים קבוצתיים

 • וירטואליים של מורה ותלמיד, הניתנים לתיאום על ידי התלמיד באמצעות לוח שנה באתר. השיעורים מתבצעים בכיתה וריטואלית חכמה הכוללת לוח חכם, שיתופי מצגות והעלאת מסמכים. במסגרת השיעור, התלמיד והמורה רואים ושומעים זה את זה באמצעות מצלמת רשת ומיקרופונים. ניתן לבצע שיחות בעל פה, באמצעות המצלמה וצ'אטים. מובהר, כי התלמיד יוכל לנהל שיעור פרטי באחת מהדרכים הבאות:
 • באמצעות מיקרופון ללא מצלמה (בניטרול המצלמה);
 • או באמצעות מצלמה ללא מיקרופון (בניטרול המיקרופון) באופן שבו התלמיד יוכל לראות את המורה ולנהל עימו דו השיח באמצעות צ'אט כתוב בזמן השיעור.
 • יודגש: כי זו אחריותו המלאה והבלעדית של התלמיד לבחון לפני השיעור את תקינות המצלמה והמיקרופון שברשותו באמצעות כלים מתאימים הקיימים באתר לשם מטרה זו.
 • כדי להשתתף בשיעור , התלמיד יידרש לרכוש מנוי, כאמור להלן, ולהצטרף לשיעור מול המורה המתאים. כאמור להלן בתנאי השימוש.

הרשמה לשירות-תלמידים

 • השירות הניתן באתר, כרוך ברישום לאתר.
 • בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להזין את פרטיו (פרטים אשר חובה למלא: שם מלא, דוא"ל/ נייד (אחד מהשניים), סיסמה. פרטים אשר לא חובה למלא: דוא"ל/ נייד (אחד מהשניים), ת"ז, תאריך לידה, אזור מגורים, עיר בית ספר, כיתה).
 • כל תלמיד יידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותו בכניסה לאתר וברכישת המנוי.
 • ידוע לתלמיד כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו.
 • בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר.
 • הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו.
 • לאחר סיום הרישום על ידי התלמיד, לא יוכל התלמיד להתחיל להשתמש באתר אלא אם ירכוש מנוי המתאים לצרכיו. מובהר, כי קטין לא יהא רשאי לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי שלו– ככל שיש לו כזה, אלא באמצעות כרטיס אשראי של אפוטרופוסיו אשר יידרשו לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר. לפיכך, ככל שהתלמיד הוא קטין, תידרש נוכחות של הורה ו/או אפוטרופוס מטעמו בעת הליך הרישום והסכמתו לתהליך, לתנאי השימוש ולמתן פרטי תשלום.
 • מובהר כי הליך הרישום יסתיים, והתלמיד יהיה רשאי להתחיל לפעול באתר, רק לאחר שיתקבל תשלום על ידי האחראי עליו, וזה הסכים לתנאי שימוש אלו, הצהיר כי קרא אותם והבין אותם, וכן קרא והסכים למדיניות הפרטיות.

רישום לאתר-מורים

בעת הרישום, יידרש כל מורה להזין את פרטיו לרבות:

 • שם מלא
 • דואר אלקטרוני
 • טלפון נייד
 • קובץ קורות חיים
 • תאריך לידה
 • אזור מגורים
 • טקסט חופשי אודות עצמו
 • השכלה – סוג תואר, מוסד, תחום, שנת סיום
 • ניסיון הוראה – עיר, בת ספר, תחום, מועדים
 • המלצות – שם הממליץ, טלפון, תפקיד, מייל, תיאור חופשי.
 • מקצועות שירצה המורה ללמד באתר

בפרופיל הפומבי של המורה יופיעו שמו, אזור מגוריו, תמונתו, אם העלה כזו, טקסט חופשי על עצמו, השכלה, ניסיון הוראה ומקצועות הלימוד באתר.

הפרטים שיימסרו על ידי המורה, ייבדקו על ידי החברה, ורק לאחר תום הבדיקה, ואישור מטעם החברה, יוכל המורה להתחיל לפעול באתר. מובהר, כי המורה לא יוכל להתחיל לספק שיעורים פרטיים מבלי שמסר את כל הפרטים וקיבל את אישור החברה.

מובהר כי אין באמור כדי להטיל אחריות על החברה בגין פעולות שיבוצעו על ידי המורה לאחר רישומו לאתר, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

בעת הרישום, יידרש כל מורה להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר.

הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים במדיניות הפרטיות.

זכותה של החברה למנוע את שירותי האתר

החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של תלמיד לשירות, או לחסום גישה אליו, לרבות הפרופיל הפומבי שלו, ככל שהיה אחד כזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;
 • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות תלמידים אחרים;
 • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;
 • אם המשתמש יבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשות האחראי על התלמיד נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • אם התברר כי התלמיד (הקטין) ביצע את הרישום תוך הצגת מצג שהאחראי עליו נתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות וכן לפרסום פרופיל פומבי ככל שכזה קיים לתלמיד, בשעה שהסכמה כאמור לא ניתנה.

פרופיל פומבי

כאמור, בעת הרישום, יידרש כל תלמיד לבחור בין שתי אפשרויות – הצגת פרופיל פומבי אשר בעזרתו יוכל התלמיד להשתתף השתתפות פעילה באתר, כפי שיפורט להלן:

מובהר, כי הבחירה בין פרופיל פומבי לבין פרופיל אנונימי תהא בחירה של התלמיד, ככל שהוא בגיר, ושל האחראי על התלמיד, ככל שהוא קטין, וזאת לאחר הזנת אמצעי תשלום על ידי האחראי. מובהר כי החברה לא תישא באחריות ככל שהתלמיד הקטין השיג הסכמה זו במרמה ו/או אם אמצעי התשלום שניתן לשם רכישת המנוי אינו אמצעי התשלום של האחראי עליו.

מובהר לתלמיד, ככל שהוא קטין, כי הוא מחוייב, על פי תנאי שימוש אלו, להזין אך ורק את אמצעי התשלום מצד האחראי החוקי עליו וכי הזנת כל אמצעי תשלום אחר תהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.

בבחירה באפשרות של פרופיל פומבי, יוכל התלמיד/מורה לנהל כרטיס אישי, להעלות אליו את תמונתו, וכיוצ"ב כמפורט להלן. מובהר כי הפרטים שיידרש התלמיד להזין בעת הרישום אינם הפרטים שיופיעו בפרופיל הפומבי. הפרטים אשר יופיעו בפרופיל הפומבי הם: תמונת התלמיד (ככל שיבחר להעלות כזו. ניתן לנהל פרופיל פומבי ללא תמונה, ואז תופיע צללית במקום התמונה), שמו המלא, תאריך לידה, אזור מגורים, בית הספר והכיתה.

רכישת מנוי-מידע ומדיניות ביטולים

על מנת להשתמש בשירותים באתר, על הגולש לרכוש מנוי לאחד או יותר מהשירותים שבהם הוא מעוניין.

חבילת סרטונים

 1. רכישת חבילת סרטונים על פי הפירוט מטה, תאפשר לגולש לצפות בסרטונים שהועלו לאתר, על פי המגבלות הנקובות בתנאי שימוש אלו. המחירים מטה מתייחסים לחבילת סרטונים לפי הקטגוריות הבאות: בגרות, חטיבות ביניים (להלן הקטגוריות)
  חבילות סרטונים לבגרות - החבילות מוגבלות לפי זמן ומספר צפיות
סרטונים
חבילה מגבלת זמן מחיר (כולל מע"מ)
חודשי - מתחדש חודש (כ-30 ימים) 50 ₪
שנתי שנה (365 ימים) 499 ₪

רכישה, החזרים וביטולים

 • מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים לאתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.
 • הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס.
 • ידוע לתלמיד, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים שהם בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות – והם בגירים. ככל שהתלמיד הוא קטין, או שאינו בעל כשירות משפטית כהגדרתה בחוק, התלמיד לא יהיה רשאי לבצע פעולות מחייבות משפטית, לרבות פתיחת כרטיס, החלטה על הצגת פרופיל פומבי, תשלום בכרטיס אשראי וכל פעולה אחרת- בלי אישור מפורש וברור מטעם אפוטרופוסו החוקיים. ככל שהתלמיד בחר לעשות פעולות באתר לרבות הפעולות הנזכרות מעלה, יראו את התלמיד כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו החוקיים לעשיית כל הפעולות, ולא תהא לקטין ו/או לאפוטרופוסו כל טענה בגין כך.
 • מובהר כי תלמיד שהוא עדיין קטין, לא יורשה לשלם בכרטיס האשראי שלו, ויידרש לנוכחות של אפוטרופסו בעת הרישום על מנת להזין את מספר כרטיס האשראי ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והקטין מתחייב כי יעשה כן.
 • מובהר, כי ככל שהתשלום לאתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של דואר ישראל, חל איסור מוחלט על הקטין לעשות שימוש בכרטיס בלא שאפוטרופסו נוכחים ומאשרים את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר.
 • באתר תתאפשר רכישה בפרישה של עד 3 תשלומים ללא ריבית.
 • החזרים בגין חבילות שנרכשו ולא נוצלו, יינתנו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך.

ניתן לשנות את סוג המנוי משנתי לחודשי וההיפך באמצעות פניה ישירה אל מערך שירות הלקוחות בפרטים הבאים:

 • כדי לבקש שינוי מסלול יש לפנות אל החברה באמצעות מילוי טופס צור קשר או בדוא"ל  support@yschool.co.il או בצ'אט המופיע באתר
 • שינוי המנוי יכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הבקשה; ואולם ידוע ללקוח כי ככל והבקשה לשינוי מנוי נשלחה בדואר רשום, מועד סיום המנוי יהיה 6 ימי עסקים לאחר מסירת הבקשה לביטול לדואר; ומועד עדכון השינוי בפועל יהיה בתוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הודעת השינוי במשרדי החברה בפועל.
 • חיוב הלקוח ביחס לימים בהם המנוי הנוכחי (טרום השינוי) היה פעיל, לפי התעריף הנוכחי (ישן),
 • זיכוי הלקוח ביחס לימי המנוי הנוכחי שלא ינוצלו עד לתום מחזור החיוב הנוכחי (לפי התעריף הנוכחי/ישן), החל ממועד כניסת השינוי לתוקפו,
 • שמירת מועד התחלת מחזור החיוב/רכישת המנוי החדש,
 • גביית התעריף החדש ביחס ליתרת הימים באותו מחזור חיוב;
 • בהתחלת מחזור החיוב העוקב גביית הסכום המלא ביחס למנוי במסלול החדש אליו בוצע המעבר;
 • לבירורים בנוגע לשינוי ומעבר מסלול מנוי, תוכל לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בפרטי ההתקשרות כנ"ל.

בקשות לביטול מנוי

 • כדי לבקש ביטול מנוי יש לפנות אל החברה באמצעות מילוי טופס צור קשר או בדוא"ל  support@yschool.co.il או בצ'אט המופיע באתר.
 • בהודעת ביטול שנשלחת אל החברה באחד האופנים האמורים יש לפרט את שמו המלא ותעודת הזהות של בעל המנוי.
 • ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל החברה; ואולם ידוע ללקוח כי ככל והבקשה לביטול מנוי נשלחה בדואר רשום, מועד סיום המנוי יהיה 6 ימי עסקים לאחר מסירת הבקשה לביטול לדואר; ומועד עדכון הביטול בפועל יהיה בתוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הודעת הביטול במשרדי החברה בפועל.
 • מנוי חודשי הינו מתחדש ולכן ככל ושולמו דמי מנוי חודשי ביחס לחודש בו מבוקש הביטול, יהיה המנוי זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, בהתחשב במועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 • ככל ושולמו דמי מנוי ביחס למנוי במסלול שנתי לגביו מבוקש הביטול, יהיה המנוי זכאי להחזר דמי המנוי בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהתשלום ששילם וזאת ככל שביטל המנוי במהלך 14 הימים הראשונים ממועד הרכישה; החל מהיום ה-15 יוחזר התשלום ששילם בניכוי עלות מלאה בעבור חודשים מלאים שבהם המינוי היה בתוקף וימים שבהם היה מנוי במהלך החודש שבו ביקש את הביטול וזאת לפי תעריפי מינוי חודשי מתחדש מתאים.
 • לכל בעיה או שאלה נוספת ניתן לפנות אל שירות הלקוחות הפרטים הנ"ל.

מנויים מוסדיים

 • באתר תתאפשר פעילותם של מנויים מוסדיים, אשר יקבלו את המנוי שנרכש עבורם על ידי גופים שונים לרבות עיריות, מוסדות חינוך וכיוצ"ב (להלן: "מנוי מוסדי").
 • תלמיד אשר יקבל במתנה מנוי מוסדי, יוכל לממשו על ידי כניסה לאתר, והשלמת הרישום באמצעות שם וסיסמה שקיבל. במהלך ההרשמה, יידרש כל תלמיד בעל מנוי מוסדי להזין את הפרטים הנדרשים מעלה מתלמיד אשר נרשם לאתר, ויהיה כפוף לתנאי שימוש אלו, לרבות הדרישה כי הוריו ו/או אפוטרופוסו יסכימו להרשמתו לאתר.
 • מנוי מוסדי יהיה רשאי לבחור בין פרופיל פומבי לבין פרופיל אנונימי, הכל כמפורט מעלה. ככל שהמנוי המוסדי הוא קטין, נדרשת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להרשמתו לאתר וכן להיות הפרופיל שלו פומבי, בהתאם לפרטים המפורטים מעלה ביחס למנוי פומבי.

זכויות החברה בתוכן

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן גולשים כהגדרתו לעיל) הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת את התוכן ואת השירותים שמציע האתר.
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש.

הפעלת האתר

 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 • לא תהיה לתלמיד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. במקרה כזה, בו יוותרו בחשבון התלמיד קרדיטים לשימוש –תפורסם הודעה על אופן וגובה הזיכוי בסמוך להפסקת השירות.
 • החברה תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולתלמיד/מורה לא תהא כל טענה בגין כך.

פעולות אסורות

 • נוסף על האמור לעיל, ביחס לתוכן גולשים שאסור בפרסום, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • בכל מקרה של העלאת תוכן האסור בפרסום על פי תנאי שימוש אלו, רשאית מפעילת האתר להורות לתלמיד/מורה להסיר כל תוכן ו/או קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהתלמיד/מורה לא ימלא אחר דרישה זו, שומרת החברה על זכותה לבטל ו/או להסיר ו/או להוריד מהאתר את התוכן הפוגעני.
 • אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר.
 • חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, וכן חל איסור על שימוש במסגרת (Frame) על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אחריות ושיפוי

 • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. לתלמידים/מורים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של התלמיד/מורה. ככל שהתלמיד הוא קטין, האמור בתקנון זה בכלל, ובסעיפים בפרק זה בפרט – יחול גם על אפוטרופוסיו ו/או האחראים עליו.
 • החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו, ולכן לא תישא כלפי התלמיד/מורה (או כלפי מי מטעמם) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל מעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 • מובהר כי השימוש האתר אינו מבטיח הצלחה בלימודים ו/או שיפור תוצאות.
 • מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל תלמיד וכל תלמיד מצהיר כי ידוע לו שעל ידי העלאת התכנים לאוויר, הוא חושף אותם לעיון ולשימוש כל אדם.
 • החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.
 • על כן, מוצע לכל תלמיד/מורה להחליף את סיסמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו.
 • כל תלמיד/מורה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומובהר, כי אחריות זו תחול גם כלפי האחראים על התלמיד ככל שהוא קטין, אשר קראו את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות) והסכימו להם. בנוסף, התלמיד/אפוטרופסיו (ככל שהוא קטין)/המורה ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים שהועלה לאתר.
 • כל משתמש, יהיה רשאי לדווח על תוכן שנראה לו שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בתנאי שימוש אלו, ו/או אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ו/או מהווה פגיעה בשמו ו/או בפרטיותו של אחר, ו/או מכל סיבה אחרת. לשם כך, קיים באתר כפתור "דווח", אשר מאפשר למשתמש לדווח על תכנים שאינם מתאימים ו/או הולמים, לרבות תכנים אשר יש בהם, לדעת המשתמש טעות עובדתית. מובהר, כי החברה תפעיל שיקול דעת בבחינת פניות שיגיעו באמצעות כפתור זה, ואינה מתחייבת להסיר אוטומטית כל תוכן שעליו דווח על ידי המשתמשים. מובהר עוד, כי החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש שדיווח על התוכן, באופן פרטי, לקבלת פרטים על התלונה, בין אם מדובר במשתמש אנונימי ובין אם מדובר במשתמש פומבי.

משלוח דברי פרסומת

 • בהסכמתו של המשתמש לרכוש מנוי באתר, ורישומו לאתר, ובסימונו את התיבה המתאימה בעת הרישום, מסכים כל משתמש כי יישלח אליו דואר שיווקי כמשמעות הדבר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב– 1982.
 • מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, יהיה רשאי המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ועל ידי לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעת מסר שיווקי שתישלח אליו.
 • מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר, מצב החשבון, עדכונים שוטפים, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות, ויישלחו אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.

שיפוט

 • על פעילות באתר יחולו דיני מדינת ישראל.
 • הערכאה המוסמכת לדון בכל סוגיה העולה כתוצאה מהשימוש באתר תהא הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.