מדיניות הפרטיות

 • וואי סקול לימודים מקוונים בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  yschool.co.il שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). תנאים אלה מפרטים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.
 • מדיניות הפרטיות נוקטת לשון זכר אולם מובהר כי השימוש בצורת זכר מתייחסת גם לנקבה וההיפך, וכן שימוש בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.
 • הרשמה לשירות ופרטים נדרשים לשם השלמת הרישום ופעולה באתר

 • השירות שניתן במסגרת האתר טעון הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש התלמיד למסור מידע אישי הכולל:
 • פרטים אשר חובה למלא: שם מלא, דוא"ל/ נייד (אחד מהשניים), סיסמה.
 • פרטים אשר לא חובה למלא: דוא"ל/ נייד (אחד מהשניים), ת"ז, תאריך לידה, אזור מגורים, עיר בית ספר, כיתה.
 • כמו כן, על מנת לסיים את הרישום ולהתחיל להשתמש בשירותי האתר, יידרש התלמיד להזין פרטי אשראי ולבחור חבילה המתאימה לדרישותיו בהתאם לפירוט שיופיע באתר ושמצוי בתנאי השימוש של האתר (https://yschool.co.il/terms_of_service). משתמש שהוא קטין יידרש להשלים את ההרשמה באמצעות אפוטרופוסיו וכרטיס אשראי מטעמם, בכפוף לתנאי השימוש  של האתר.
 • פרטי האשראי שיימסרו על ידי המשתמש לא יישמרו במאגרי החברה, והסליקה תבוצע על ידי חברת טרנזילה (טרנזילה בע"מ, ח.פ. 513882837).
 • השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.
 • הרשמת מורים
 • במסגרת ההרשמה, יידרש כל מורה למסור מידע אישי הכולל:
 • שם מלא
 • דואר אלקטרוני
 • טלפון נייד
 • ניסיון הוראה – עיר, בת ספר, תחום, מועדים
 • ידוע למשתמש כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו.
 • פרטים אישיים המופיעים באתר
 • משתמש אשר בחר לנהל פרופיל פומבי באישור אפוטרופוסיו ככל שהוא קטין, כאמור בתנאי השימוש (http://www.yno.co.il/terms-of-service), מאשר כי בעמודו הפומבי יופיעו הפרטים הבאים: תמונת התלמיד (ככל שיבחר להעלות כזו. ניתן לנהל פרופיל פומבי ללא תמונה, ואז תופיע צללית במקום התמונה), שמו המלא, תאריך לידה, אזור מגורים, בית הספר וכיתה כמו כן, משתמשים אחרים יוכלו לראות אם המשתמש מחובר או לא באמצעות חיווי בעמוד הפרופיל שלו.
 • בכל שימוש של המשתמש באתר, נשמרת כתובת ה-IP  ממנה ביצע את הפעולות.
 • באתר קיימים כפתורי שיתוף לרשתות חברתיות אשר יאפשרו לכל תלמיד לשתף את המידע מהאתר באמצעות רשתות חברתיות, וכי לתלמיד לא תהא כל טענה כלפי האתר ביחס לכך. משתמש אנונימי, כהגדרתו לעיל, אשר יבחר לקשר את חשבון הפייסבוק שלו ו/או רשת חברתית אחרת עם חשבונו באתר, יהיה חשוף בהתאם לתקנון הרשת החברתית כמי שגולש ועושה שימוש באתר. בעשותו כן, הוא מוותר על האפשרות שניתנה לו באתר להישאר אנונימי מבלי שאחרים יידעו על שימושו באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לקהל האנשים שיהיה חשוף לעובדת השימוש  של המשתמש באתר.
 • הקלטת השיעורים ושמירת מידע בשרתי החברה

 • לעיתים אינטראקציה בין תלמיד לבין מורה, לרבות שיעורים פרטיים ושיעורים קבוצתיים מוקלטים על ידי החברה ונשמרים על שרתיה לצורך שיפור השירות ולצורך בחינת טענות קונקרטיות ככל שאלו יועלו על ידי מורים או תלמידים. ייתכן ושיעורים מסויימים לא יוקלטו, וייתכן כי ההקלטה תהיה מדגמית ולא רציפה.
 • לא ייעשה בהקלטות אלו כל שימוש על ידי החברה, למעט השימוש מעלה, והחברה לא תעביר את ההקלטות לאף גורם, אלא במסגרת הליך משפטי בין התלמיד לבין המורה ו/או החברה, או במסגרת צו שיפוטי אשר יורה לחברה להמציא את ההקלטות.  
 • מאגר המידע

 • הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש (מורה ותלמיד) בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר .
 • אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.
 • השימוש במידע

 • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שנרכשו או נמכרו, מידע או פרסומות שנקראו באתר, העמודים הנצפים על ידי המשתמש, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש המשתמש לאתרים ועוד.
 • החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 • מסירת מידע לצד שלישי

 • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עם המשתמש.
 • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או את מדיניות הפרטיות הזו, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה באתר לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 •  

  Cookies

 • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 • 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 • המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • אם המשתמש אינו רוצה לקבל Cookies, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המשתמש. לשם כך המשתמש מופנה לקובץ העזרה של הדפדפן. מובהר, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרים אחרים שאינם קשורים לאתר.
 • בנוסף לכך, המשתמש יכול למחוק את ה- Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות חוסכות מהמשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מומלץ לא למחוק אותן אלא אם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 • שרותים של צדדים שלישיים

 • חלק מהשירותים באתר, עשויים להיות מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים אלה עשויים להיות מוגשים אפוא באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ויתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
 • איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 • החברה עשויה להיעזר בחברות שונות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר כגון Google analytics ואחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 • אבטחת מידע

 • החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • זכות לעיין במידע

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 • החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידי המשתמש באתר- יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.
 • אם בתוך 30 יום לא תתקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהא המשתמש זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.
 • שינויים במדיניות הפרטיות

 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.