תקציר Future - School in the Future

This lesson is about school in the future and the grammar used is the Future.