תקציר חיבורפוטניוצמטרי וחיבור ריאוסטטי

נלמד על שני החיבורים הנפוצים של נגד משתנה למעגל חשמלי