תקציר התא תורשה-הורשה של תכונות ב

מנגנון הורשה דומיננטי רצסיבי, גנוטיפים ופנוטיפים, הומוזיגוטיים והטרוזיגוטיים.