מנגנון הורשה דומיננטי רצסיבי, גנוטיפים ופנוטיפים, הומוזיגוטיים והטרוזיגוטיים.