קיימים כללים שעל פיהם בא לידי ביטוי האופי ההסתברותי של מעבר התכונות מדור לדור. בהכלאות מכוונות ניתן ללמוד על מנגנון ההורשה של תכונה.