תקציר ההרכב הכימי של תאים חלק א

סוגי החומרים הכימיים הבונים תאים - אורגניים ואנאורגניים. אנאורגניים - מים ומינרלים, אורגניים - שומנים ופחמימות