תקציר השדה החשמלי ז

האנרגיה הפוטנציאלית וחישוב עבודה של כוח משמר הכוח החשמלי ככוח משמר ואנרגיה חשמלית בשדה אחיד