תקציר השדה החשמלי ה

השדה החשמלי שנוצר ע"י לוח (לוחות) אינסופי טעון בצפיפות מטען משטחית קבועה