תקציר השדה החשמלי ד

השדה החשמלי הנוצר ע"י קליפה כדורית טעונה או כדור מוליך טעון