תקציר השדה החשמלי ב

תנועת מטען נקודתי בשדה חשמלי אחיד