דוגמאות לדילמות הקשורות לאיכות סביבה, שימור מול פיתוח, טיעונים בעד ונגד סלילת כביש 6