תקציר אקולוגיה 21 - דרכים להקטנת המחיר הסביבתי

הקטנת המחיר הסביבתי בחקלאות בתעשיה מגורים ועוד