תקציר אקולוגיה 19 - המחיר הסביבתי חלק א'

ההשפעות השליליות של מעורבות האדם בטבע, המחיר שהסביבה משלמת על התערבות זו חלק א'