מציאת ההצגה האלגברית של וקטורים שמוצאם לא בראשית הצירים