תקציר מילות שיעבוד - הבחנה בין מילות שיעבוד של פסוקיות תיאור לבין מילות שיעבוד של פסוקיות שאינן תיאור