תקציר הפועל בעבר חלק א'

في هذا الدّرس يتعلّم الطّالب بأن الفعل الماضي الأصل به أن يبنى على الفتح إن لم يتّصل به شيء أو إذا اتّصلت به ضمائر النّصب أو تاء التّانيث