תקציר סמיכות פרק ב'

נלמד את כללי שם המספר: הסידורי, הסתמי, והחלקי