תקציר עמ' 190 - ת. 17

מציאת איבר בסדרה לפי נוסחת סכום סדרה נתונה