תקציר עמ' 459 - ת. 16

מציאת משוואת משיק וחישוב שטח המוגבל על ידי גרף של פונקציה עם שורש ריבועי, משיק, ישר וציר ה-y