תקציר עמ' 452 - ת. 31

הבעה של נקודת השקה, משוואת משיק ושטח על ידי פרמטר ופונקציה לוגריתמית נתונה