תקציר עמ' 449 - ת. 20

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף נגזרת פונקציה לוגריתמית נתונה ומציאת ערך פרמטר