מציאת שטח המוגבל בין שתי פונקציות וישר - פונקציה לוגריתמית