תקציר עמ' 431 - ת. 63

חישוב אינטגרל מסוים של פונקציה לוגריתמית