תקציר עמ' 415 - ת. 24

מציאת אינטגרל על ידי זיהוי הנגזרת - פונקציות לוגריתמיות