תקציר זיהוי פונקציה רציונאלית ותכונותיה על פי הגרף

התאמה בין פונקציה לגרף המתאים לה על פי תכונותיה - דוגמה