תקציר משיק לגרף הפונקציה הרציונאלית

שני תרגילים בנושא משיק לגרף פונקציה רציונאלית