תקציר נגזרת פונקציה רציונאלית

חישוב ערך נגזרת בנקודה נתונה וגזירת פונקציות רציונאליות