חישוב ערך נגזרת בנקודה נתונה וגזירת פונקציות רציונאליות