תקציר בעית קיצון בפונקציות וגרפים - שטחים

פתרון בעית קיצון בפונקציות וגרפים - פולינומים