תקציר מאגר 801: עמ' 71 - ת. 52

מציאת שיעורי נקודות, משוואת ישר ונקדות חיתוך של שני ישרים