תקציר מאגר 801: עמ' 71 - ת. 53

ישרים מקבילים, חישוב אורכי קטעים, היקף ושטח מרובע