תקציר מאגר 801: עמ' 71 - ת. 50

מציאת שיעורי נקודות, משווואת ישר וחישוב היקף ושטח מלבן