תקציר מאגר 801: עמ' 84 - ת. 4

סרטוט דיאגרמת מקלות על פי טבלה, חישובים שונים בסטטיסטיקה ובהסתברות