תקציר מאגר 801: עמ' 83 - ת. 3

תרגיל בסטטיסטיקה עם דיאגרמת עמודות וחישוב הסתברויות