תקציר מאגר 801: עמ' 68 - ת. 37

מציאת נקודת חיתוך עם ציר ה-x, משוואת ישר וחישוב שטח משולש