תקציר מאגר 801: עמ' 64 - ת. 28

מציאת קודקודי מלבן, משוואות ישרים ונקודות חיתוך