תקציר מאגר 801: עמ' 121 - ת. 35

חישוב גדלי זוויות ויחסים בין צלעות במעוין