תקציר מאגר 801: עמ' 121 - ת. 34

חישוב גדלי זוויות ויחסים בין צלעות במלבן