תקציר מאגר 801: עמ' 96 - ת. 38

חישובים שונים בסטטיסטיקה עם טבלת שכיחויות