תקציר מאגר 801: עמ' 81 - ת. 18

מציאת איבר בסדרה על פי מספר האיברים בה וסכומה