תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 13

מציאת איבר בסדרה חשבונית וסכומה