תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 11

מציאת איבר בסדרה וסכומה