תקציר מאגר 801: עמ' 79 - ת. 4

מציאת איבר בסדרה וסכום איברים