תקציר מאגר 801: עמ' 48 - ת. 35

תרגיל בקריאת גרף - תנועה