תקציר מאגר 801: עמ' 44 - ת. 30

תרגיל בקריאת גרף עמודות