תקציר מאגר 802: עמ' 62 - ת. 24

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית