תקציר מאגר 802: עמ' 61 - ת. 23

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית