תקציר מאגר 802: עמ' 61 - ת. 22

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית