תקציר מאגר 802: עמ' 60 - ת. 21

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית