תקציר מאגר 802: עמ' 60 - ת. 19

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית